Jaarverslag Huurdersraad

10 mei 2021

Elk jaar schrijft onze Huurdersraad een jaarverslag over het afgelopen jaar. Hieronder kunt u het jaarverslag van de Huurdersraad over het jaar 2020 terugvinden. 

Jaarverslag Huurdersraad 2020 

2020. Een jaar om niet snel te vergeten. Na een goed begin, volgde al snel een tijd met veel beperkingen. De leden van de huurdersraad hoopten tegen de zomer van 2020 weer dat alles wel weer op de oude voet zou kunnen verdergaan: overleggen over de huurverhoging, meedenken over de verbeteringen rondom de complexen, nadenken over de sloop- en nieuwbouwplannen van de Oranjebuurt enz. Maar alles verliep anders door corona.

Begin 2020 konden we met de directie van Rhiant vergaderen over het Portefeuilleplan. In dit plan benoemt Rhiant alle voornemens voor de jaren 2020-2030 die de corporatie wil verwezenlijken, b.v. de gewenste huurvoorraad, de beschikbaarheid voor bepaalde doelgroepen, de betaalbaarheid, de duurzaamheid enz. Na uitgebreide voorlichting over dit plan, schreef de huurdersraad een advies.

Daarna volgde nog in februari een adviesaanvraag over de jaarlijkse huurverhoging. Omdat dit jaar de inflatie hoger was dan vorige jaren, n.l. 2.6 %, verzochten wij de Woonbond om ons te helpen met het nadenken over deze huurverhoging en het schrijven van het advies. We constateerden dat de maximale huren van het woningbezit van Rhiant hoog zijn. Voor de huurtoeslag wordt geen inkomensgrens meer gehanteerd. In de brief die de huurders krijgen over de huurverhoging worden zij geïnformeerd over de mogelijkheid om een proefberekening te maken en zo te bekijken of huurders in aanmerking komen voor huurtoeslag.

Hierna vergaderde de huurdersraad in juni weer fysiek. Helaas moest de huurdersraad op deze vergadering afscheid nemen van 2 leden, n.l. Annie Olsthoorn en Harry Bosch. Zij verhuizen naar resp. Papendrecht en Zwijndrecht. De huurdersraad wordt hierdoor wel erg klein.

Omdat er bij de bewoners van de Oranjebuurt nogal wat vragen leven over de planen voor deze buurt, hielden Ineke Smit en Bep Besse een spreekuur. Hiervan werd zeer druk gebruik gemaakt. We konden alle vragen en vooral veel grieven nog een keer bespreken met de directie van Rhiant. Hoewel er een klankbordgroep is met bewoners uit deze wijk bleek dit overleg toch nodig te zijn.

Noodgedwongen vergaderde de huurdersraad in november voor de laatste maal fysiek, gelukkig wel met een nieuw lid voor de huurdersraad, nl. mevrouw Hester van Vliet.

De huurdersraad vergaderde het jaar 2020 slechts fysiek 3 maal met de directie van Rhiant. Onderwerpen waren o.a. WOZ waarde in de puntentelling, het streefhurenbeleid, de verandering in het doorberekenen van de servicekosten en de plannen voor het opknappen van de ruimten in en rond het Banckertplein. Deze plannen kunnen dan voor de kerstvakantie 2020 gereed komen. Ook spraken we over duurzaamheid. In Hendrik-Ido-Ambacht is nog geen warmtenet. Plannen hiervoor zullen dit jaar en komend jaar duidelijker worden. Bij nieuwbouw zullen woningen niet meer op het gasnet worden aangesloten. De voorzieningen voor verwarming en warm water zullen dus op een andere manier moeten worden aangeboden.

Het overleg met het GOHD (gezamenlijk overleg huurdersraden) wordt in principe door twee leden van de huurdersraad bijgewoond. Door vertrek van een van de leden is hier nu een vacature.

Het overleg met de gemeente in de PALT afspraken is dit jaar zoveel mogelijk ook digitaal gehouden. Twee leden van de huurdersraad woonden deze bijeenkomsten bij, resulterend in goede afspraken die in december konden worden ondertekend.

Er werd nog via teams gesproken met de Raad van commissarissen. Zoals het er eind december 2020 uitziet zullen ook alle verdere vergaderingen voorlopig nog wel op deze manier worden gehouden.

De huurdersraad Rhiant bestond eind december 2020 uit de volgende leden:

Mevrouw Bep Besse, secretaris 

Mevrouw Ineke Smit, penningmeester

De heer Ben van der Moolen, lid

Mevrouw Jos Kamperman, lid

Mevrouw Hester van Vliet, lid

Reageer op dit nieuwsbericht