Privacy- en cookie-verklaring

 

Privacyverklaring

 
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Woningstichting Rhiant (hierna: 'Rhiant').
 

Privacy en vertrouwelijkheid van informatie

Bij Rhiant is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel. Rhiant spant zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en rekeningnummer, te waarborgen. In deze privacyverklaring kunt u lezen op welke wijze Rhiant uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt.
 

Categorieën persoonsgegevens doel en grondslag

Indien u gebruik wil maken van de diensten van Rhiant, is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens van u worden verwerkt. Denk hierbij aan de gegevens die noodzakelijk zijn om de huurovereenkomst uit te voeren.
 
Rhiant verzamelt persoonsgegevens met als doel het verhuren, onderhouden, renoveren, bouwen en verkopen van woningen.
 
Rhiant verwerkt de volgende algemene persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats, contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, trouwdatum, burgerlijke staat en bankgegevens.
Rhiant verwerkt de volgende gevoelige gegevens: inkomensgegevens (dit kan een inkomensverklaring van de Belastingdienst zijn of een salaris- of uitkering specificatie) en informatie over de huishoudsamenstelling.
Rhiant verzamelt wanneer noodzakelijk persoonsgegevens bij derde partijen.
 
Rhiant verwerkt uw persoonsgegevens met name ter uitvoering van de huurovereenkomst, of op grond van een wettelijke verplichting. Tevens worden persoonsgegevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang van Rhiant, of op basis van verkregen toestemming van de betrokkene.
 
 • Overeenkomst: Voor het verhuren van een woning wordt een huurovereenkomst opgesteld tussen de huurder en Rhiant. Om deze overeenkomst goed uit te kunnen voeren, is de verwerking van bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk.
 • Wettelijke plicht: Rhiant verwerkt tevens uw persoonsgegevens indien dit nodig is ter voldoening aan wettelijke verplichting die op Rhiant rust.
 • Gerechtvaardigd belang: Indien Rhiant een gerechtvaardigd belang heeft, is zij gerechtigd uw persoonsgegevens in die situatie te verwerken. Denk hierbij aan het verwerken van persoonsgegevens om bijvoorbeeld woonfraude, overlast en hennepteelt te bestrijden.
 • Toestemming: Als Rhiant persoonsgegevens wil verwerken, maar deze verwerking valt niet onder een van bovengenoemde grondslagen, zal Rhiant uw toestemming vragen voordat Rhiant de persoonsgegevens gaat verwerken.
 

Delen en doorgifte van persoonsgegevens

Rhiant kan uw persoonsgegevens delen met organisaties die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de huurovereenkomst. Zo kan bijvoorbeeld een aannemer worden ingehuurd om reparaties aan de woning uit te voeren. Deze ingeschakelde organisaties krijgen slechts toegang tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak, zoals uw adres of eventueel een telefoonnummer.
 
Rhiant maakt gebruik van softwareprogramma’s om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. De leveranciers van deze softwareprogramma’s hebben toegang tot persoonsgegevens. Om de rechtmatige verwerking door deze leveranciers te kunnen waarborgen, heeft Rhiant verwerkersovereenkomsten afgesloten met deze leveranciers.
 

Ketenpartners

Rhiant kan op grond van samenwerkingsconvenanten gegevens uitwisselen met bijvoorbeeld gemeenten, politie en zorginstellingen. De gegevensuitwisseling dient binnen de wettelijke kaders plaats te vinden en zal niet meer persoonsgegevens omvatten dan strikt noodzakelijk is. Het hangt van het doel van het convenant af of wij u van de gegevensverstrekking op de hoogte stellen.
Indien u over dit onderwerp vragen heeft kunt u altijd contact met ons opnemen.
 

Mijn Rhiant / klantenportaal

Rhiant verzamelt en gebruikt uw persoonlijke gegevens op haar websites in de eerste plaats om onze (web)diensten aan u te kunnen leveren en om met u te communiceren. Uw gegevens worden daarnaast gebruikt voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om onze diensten en onze websites te verbeteren. Rhiant verwerkt daartoe op haar websites de volgende gegevens van u: 

 • Uw persoonlijke account: Wanneer u een account wenst aan te maken, vragen wij u om persoonsgegevens. Om in te loggen op uw persoonlijke account, wordt u gevraagd om u aan te melden met een gebruikersnaam en een wachtwoord.
 • Op sommige onderdelen van de Rhiant-websites vragen wij u om aanvullende persoonlijke informatie, zoals uw e-mailadres, naam, thuis- of werkadres en/of een telefoonnummer.
 • Surf- en klikgedrag: We kunnen informatie verzamelen over uw bezoek aan de Rhiant-websites, inclusief de pagina's die u daarop bekijkt, de koppelingen (links) waarop u klikt en de andere acties die u onderneemt. Daarnaast verzamelen we bepaalde standaardinformatie die uw browser verzendt naar elke website die u bezoekt, zoals uw IP-adres, het type en de taal van de browser, de tijd van uw bezoek en het webadres van waaruit u onze website bereikte.

Sollicitaties

Stichting Rhiant gebruikt de persoonlijke gegevens die je op de site invult om jouw sollicitatie af te handelen. Jouw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden nooit aan personen buiten Stichting Rhiant ter beschikking gesteld. Door het versturen van het sollicitatieformulier bevestig je ervan kennis te hebben genomen dat jouw gegevens worden opgenomen in onze database. Stuur ons daarom alleen informatie die relevant en noodzakelijk is voor je sollicitatie. Referenties worden alleen ingewonnen na overleg met de sollicitant.

Gerichte sollicitatie:
We bewaren jouw gegevens gedurende het gehele sollicitatieproces. Deze zijn alleen toegankelijk voor de betrokkenen tijdens de sollicitatieperiode. Als de vacature vervuld is, worden binnen 4 weken jouw gegevens vernietigd. In het geval dat we jouw gegevens in portefeuille willen houden vragen wij vooraf toestemming aan je.

Open sollicitatie :
We bewaren jouw gegevens gedurende maximaal een half jaar. Na afloop van dit jaar worden je gegevens vernietigd.

 
Bewaartermijn
Rhiant waarborgt dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is in het kader van de dienstverlening, tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht of u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.
 

Beveiliging en integriteit van gegevens

Rhiant heeft een beveiligingsbeleid opgesteld en maatregelen geïmplementeerd ter bescherming van persoonsgegevens tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. De toegang tot uw persoonsgegevens zal strikt worden beperkt tot degenen die namens Rhiant betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u of die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe geautoriseerd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven.
 

Rechten van de betrokkene

Op grond van de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten. Rhiant vindt het belangrijk dat u deze rechten kunt uitoefenen. U kunt een beroep doen op een van onderstaande rechten door een e-mail of een brief te sturen of een verzoek te doen aan de balie op ons kantoor. U heeft de volgende rechten:
 • Recht van inzage: u heeft het recht om inzage te verkrijgen in de door Rhiant over u verwerkte  persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht op rectificatie van u betreffende onjuiste  persoonsgegevens;
 • Recht op gegevenswissing: u heeft het recht op wissing van u betreffende persoonsgegevens indien Rhiant deze niet langer nodig heeft voor het doel waarvoor ze werden verwerkt;
 • Recht op beperking van de verwerking: indien de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens  wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, Rhiant de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, heeft u recht op beperking van de verwerking. Dat wil zeggen dat de persoonsgegevens dan (tijdelijk) niet verwerkt of gewijzigd mogen worden;
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: u kunt verzoeken om alle u betreffende  persoonsgegevens door Rhiant over te laten dragen aan een andere organisatie;
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rhiant. Bij een dergelijk verzoek zal Rhiant de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen;
 • Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking: u heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld profilering.

Klachten
Indien u een klacht hebt over de werkwijze van Rhiant, kunt u dit melden bij Rhiant zelf, of u kunt een klacht indien bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens.

 

Contact

U kunt contact opnemen met de Privacy Officer van Rhiant via het onderstaande adres:
 
Woningstichting Rhiant
T.a.v. de Privacy Officer
Veersedijk 101
3341 LL Hendrik-Ido-Ambacht
privacy@Rhiant.nl
(078) 6812152
 
 

Cookieverklaring

Wat is een cookie?

De website van Rhiant maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een adres of een e-mailadres, uit cookies worden herleid.
 
Wij vinden het van groot belang dat u weet welke cookies wij voor onze website inzetten en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag én uw privacy én de gebruiksvriendelijkheid van onze websites zoveel mogelijk waarborgen. 
 

Welke cookies verzamelen wij?

Wij gebruiken de volgende cookies:
 
Functionele cookies: 
Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de website van Rhiant naar behoren functioneert. Zo gebruiken wij cookies bijvoorbeeld voor:
 • het onthouden van informatie die u invult op de verschillende pagina’s, zodat u niet steeds al uw gegevens opnieuw hoeft in te vullen;
 • het uitlezen van uw browserinstellingen om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven;
 • het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren;
 • het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat u die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren.

Analytische cookies: 
Dit zijn cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Wij gebruiken de cookies bijvoorbeeld voor:

 • het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s;
 • het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s;
 • het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt;
 • het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven;
 • het optimaliseren van de website.
Van de informatie die wij op deze manier verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina's bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. De statistieken en overige rapportages kunnen wij niet herleiden tot personen.
 

Derden

Google Analytics
Rhiant maakt gebruik van een Analytics-dienst (waarmee statistieken worden verzameld) van Google om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
 
Twitter / Facebook buttons
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook en Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (die regelmatig wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
 

Cookie-instellingen aanpassen / cookies verwijderen

Indien u niet wilt dat websites cookies op uw computer plaatsen, dan kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Cookies die al geplaatst zijn kunt u verwijderen via de browserinstellingen. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser. Let u er wel op dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen.
Indien u cookies weigert, dan kunnen wij helaas niet garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat u bepaalde pagina’s van onze website helemaal niet meer kunt zien.
 

Wijzigingen cookieverklaring voorbehouden

Wij zullen ons Cookieverklaring af en toe moeten aanpassen, omdat bijvoorbeeld onze website of de wet- en regelgeving rondom cookies wijzigt. Wij raden u daarom aan om het Cookieverklaring van deze website zo nu en dan te raadplegen. Voor meer informatie over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan verwijzen wij u graag naar ons Privacy Statement.
 

Contact

Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit Cookieverklaring, dan kunt u contact opnemen met privacy@Rhiant.nl
 
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden: